Ochrana osobných údajov

1.1. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vyplnením záväznej Objednávky v rámci e-shopu na www.eshop.oetker.sk , Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním osobných údajov o Kupujúcom a jeho nákupoch pre účel poskytovania služieb Predávajúceho v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a tiež pre účel identifikácie Kupujúceho v prípadnom reklamačnom konaní ako aj za účelom plnenia prípadných zákonných povinností Predávajúceho v súvislosti s príslušnými zákonmi. Súhlas Kupujúci poskytuje Predávajúcemu na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a kupujúcim a môže byť Kupujúcim kedykoľvek písomne odvolaný. V prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov zo strany Kupujúceho, Predávajúci odstráni zo svojej databázy všetky osobné údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu.

1.2. Osobné údaje poskytuje Kupujúci Predávajúcemu v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
Bez uvedených údajov nie je možné uskutočniť nákup, doručiť tovar, nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Kupujúci berie na vedomie, že ním uvedené osobné údaje v nevyhnutnom a na dané účely potrebnom rozsahu môžu byť poskytnuté tretím osobám za účelom realizácie zmluvy a plnenia zmluvných povinností Predávajúceho. Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie absolútnej diskrétnosti informácií o Kupujúcom a ich dostupnosti len tým osobám, ktoré potrebujú tieto informácie k realizácií zmluvných a iných zákonných povinností Predávajúceho.

1.3. Kupujúci ako dotknutá osoba podľa zákona o ochrane osobných údajov ( zák. č. 18/2018 z.z.) má práva uvedené v ust. §§ 19 a nasl. cit. zákona. Kupujúcemu je právo prístupu k jeho osobným údajom zaručené. V prípade, že spoločnosť Dr. Oetker s.r.o. poruší svoje povinnosti pewvászkovateľa osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z., má Kupujúci právo požadovať od Predávajúceho vysvetlenie a požadovať, aby vzniknutý protiprávny stav bol odstránený.

Košík
Váš košík je zatiaľ prázdny.